Instytut Ozonu

Instytut Ozonu

Swoją działalność dedykujemy ozonoterapii, zdrowiu i profesjonalnemu sprzętowi.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem Konkursu jest Econika Clinic z siedzibą w Warszawie.

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji Econika Clinic – kliniki urody.

3. Regulamin jest dostępny na stronie www.econika.pl

4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

5. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedzenie przez Uczestnika na pytanie koknkursowe, które brzmi ” Z ilu atomów tlenu składa się cząsteczka ozonu?”

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.02.2018 r. o godz. 18:00 i trwa do dnia 09.03.2018 r. do godz. 23:59.

7. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

c) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;

d) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

11. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, Zleceniodawcy, osoby współpracujące z tymi podmiotami, a także członkowie Komisji Konkursowej jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

12. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy wysłać do organizatora zgłoszenie z odpowiedzią na pytanie konkursowe.

13. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 3 bony podarunkowe na dowolny zabieg przeprowadzony w Econica Clinik o wartości 300zł. Bony posiadają okres ważności do dnia 30.04.2018r. Jednemu laureatowi przysługuje jeden bon.

14. Organizator konkursu skontaktuje się drogą elektroniczną z laureatami w celu uzgodnienia szczegółów przekazania nagrody.

15. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem strony www.econika.pl w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną udostępnione ze pośrednictwem strony www.econika.pl

Przewiń na górę